Grundlag for Århus Sociale Forum

Århus Sociale Forum .. et åbent rum

Århus Sociale Forum er et mødested for bevægelser og grupper, som arbejder for en verden, hvor mennesker sættes over penge. En verden, hvor sociale og miljømæssige hensyn vejer tungere end kortsigtet økonomi.

Ligesom Verdens Sociale Forum (WSF) er Århus Sociale Forum et åbent og demokratisk mødested, hvor alle, der er i opposition til den nyliberale verdensorden, kan mødes og fremlægge sine ideer, diskutere og skabe netværk og nye samarbejdsformer.

Århus Sociale Forum tilslutter sig WSFs Charter. Der er ingen politisk ledelse af Århus Sociale Forum. Ingen kan tale på vegne af Århus Sociale Forum og Århus Sociale Forum vedtager ikke fælles erklæringer eller aktioner. Den åbne struktur er skabt for at samle alle folkelige og sociale bevægelser på tværs af forskelligheder. Århus Sociale Forum er en enestående mulighed for at fagbevægelsen, sociale bevægelser, miljøbevægelser og alle mulige andre grupper og foreninger kan finde sammen om at udvikle større viden om hinandens problemer og målsætninger.

Vi ønsker at udvikle fælles forståelser og i forlængelse heraf, fælles strategier og aktiviteter på de områder, hvor der er berøringsflader, modsætninger og fælles interesser. Det er naturligvis muligt for alle deltagende organisationer at lave egne arrangementer om centrale problemer og mærkesager, hvis man ønsker det. Vi vil i forberedelsesgruppen arbejde for et mere tværgående samarbejde, hvor organisationer arrangerer møder og workshops i samarbejde med andre, og ikke nødvendigvis blot dem, man i forvejen er mest enige med. På den måde kan Århus Sociale Forum også blive en læreproces, hvor deltagerne både kan opnå større kendskab til hinanden og udvikle øget forståelse for andre realiteter end den, man selv står i til daglig.

Processen og de konkrete aktiviteter Århus Sociale Forum rummer en uforudsigelig samling af politisk debat, kunst, kultur og menneskeligt samvær. Det er et forum, hvor dialog og synspunkter kan komme til udtryk på en masse forskellige måder. Fra store plenumdebatmøder til små workshops og et varieret udbud af kulturelle begivenheder, skabt i et samarbejde på kryds og tværs mellem de deltagende organisationer og netværk. Århus Sociale Forum er frem for alt en fremadskridende proces, hvis profil gradvist skabes af de bevægelser, organisationer, foreninger og enkeltpersoner, der deltager og lægger kræfter i det.

Organisering

Hidtil er Forummet blevet organiseret af en forberedelsesgruppe, som mødes på stormøder, hvor alle deltagende parter er velkomne. Stormøderne tilstræber at træffe beslutninger efter konsensus. Fra forberedelsesgruppen er der blevet nedsat frivillige undergrupper, der har stået for den praktiske tilrettelæggelse af Forummet.

Finansiering

Al aktivitet foregår på frivillig basis, men Forummet kan naturligvis ikke afholdes gratis. Århus Sociale Forum er afhængig af de deltagende parters frivillige bidrag, af økonomiske tilskud fra fonde, fagforeninger, organisationer etc. Pengene går til leje af lydudstyr, rejseomkostninger for talere og oplægsholdere samt til at betale lokaleleje, mobiliseringsmateriale o.l.


Vedtaget
den 15. maj 2006 af forberedelsesgruppen for Århus Sociale Forum 2006